21st Century Learning in Rural Preschools:Development of Early Literacy

Abstract

Early literacy development has contributed to knowledge in early childhood education. In the age of digital technology, 21st century learning is an era of change and innovation in education. Rural or rural preschools in Malaysia have shown their dedication to making 21st century learning a prime medium for increasing literacy. The use of multimedia during preschool children's learning sessions is more interactive by relying on the integration of various media including audio, video, graphics and more to enhance children's language development. The research to be conducted by the researcher is to find out the level of readiness of the pre-school teachers in the development of early childhood literacy based on 21st century learning. The study sample consisted of 30 respondent in third grade rural primary school teachers in Kapit District, Sarawak. The findings of this study are expected to help preschool teachers improve the level of knowledge, understanding and readiness of 21st century learners in early childhood literacy development.

Keywords

21st Century Learning, Inner Preschool, Multimedia Approach, Literacy Development, Preschool Teacher.

References

 • [1] AdenanAyob. 2017. Kesan Pembelajaran Menerusi Penggunaan Bahan Bacaan Interaktif Berasaskan Laman Web Terhadap Kefahaman Membaca Kanak-Kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak, 6: 1-17.
 • [2] Aliza Ali & Zamri Mahamod. 2016. Pembangunan dan Kebolehgunaan Modul Berasaskan Bermain Bagi Pembelajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6 (1): 16-29. Anida Sarudin, Dahlia Janam, Zulkifli Osman, Ahmad Khair Mohd Noor. 2016. Penguasaan Bahasa Melayu Kanak-Kanak Prasekolah Berdasarkan Inventori Penilaian Kemahiran Terancang. Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 • [3] Azizi Jaafar, Tuan Majdiah Tuan Ismail &Mohd Zaki Abd Rahim. 2018. Peranan Media Sosial dalam Pendidikan Abad ke-21. Seminar Darulaman 2018 Peringkat Kebangsaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. 392-405.
 • [4] Badusah, J., Nordin. N, Nor, N. F. M., Hassan, K. H., Abdullah, M. Ab Aziz, M. J., Hanafiah, M. M., Norman, H, Mohammad, W.M.R. W., Kamrozzaman., N. A. 2017. UKM 21st Century Tr Model: Membangunkan Kemahiran Penyelidikan Transdisiplin Untuk Graduan Abad ke-21. Seminar Pendidikan Transdisiplin (STEd2017), 1-8.
 • [5] Chua Yan Piaw. 2014. Kaedah dan Statistik Penyelidikan :Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. Selangor
 • [6] Ghazali Darusalam & Sufean Hussin. 2018. Metodologi Penyelidikan Dalam Penyelidikan: Amalan dan Analisis Kajian Edisi Kedua. Kuala Lumpur :Universiti Malaya.
 • [7] Giang F. 2013. Gamification and Learning: A Review Of Issues And Research. Journal of e Learning and Knowledge Society. 1(1): 212-215.
 • [8] Hanita. L, &Shamsuddin. F. 2018. Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Sandakan Offset Percentakan Sdn. Bhd: Sandakan.
 • [9] Hasliza Hashim, Siti Munira Mohd Nasri & Zarina Mustafa. 2016. Cabaran Yang Dihadapi Oleh Guru Dalam Pelaksanaan Persekitaran Pembelajaran Maya Frog di Bilik Darjah. Asia Pasific Journal of Educators and Education, 31 : 115-129.
 • [10] Ismail MA-A, Mohammad JA-M. 2017. Kahoot: A Promising Tool For Formative Assessment In Medical Education. Education In Medicine Journal. 2017;9(2):19–26
 • [11] Jain Chee, Mariani MdNor, Abdul Jalil Othman &Mohd Nzari Abdul Rahman. 2018. Isu Pengetahuan Kandungan, Pedagogi danTeknologi Dalam Kalangan Guru Prasekolah. Jurnal Kurikulum dan Pendidikan Asia Pasifik, 6(1) : 7-21.
 • [12] Jamaludin Badusah, Nurul Aisyah Kamrozzaman, Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. 2017. Pendekatan Pembelajaran Transdisiplin dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Abad ke-21. Persidangan Antara bangsa Memartabatkan Bahasa Melayu Ke-5. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 322-328.
 • [13] Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025: Pendidikan Prasekolah hinggaLepas Menengah. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 • [14] Kementerian Pendidikan Malaysia. 2017. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 • [15] Mahaya Salleh & Zakaria MohdArif. 2018. Tahap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21 Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Sik. Seminar Darulaman 2018 Peringkat Kebangsaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. 348-353.
 • [16] Megaliong, P. D. (2016). Perancangan Interior Creative Collaborarive Space di Surabaya. Intra, 4(2) : 814-823.
 • [17] Miehelle M. Neumann. 2018. Using Tablets and Apps to Enhance Emergent Literacy Skills in Young Children. Early Childhood Research Quarterly, 42 : 239-246.
 • [18] Mohd Jasmy Abd Rahman & Norazani Md Zain. 2017. IT Dalam Pendidikan Abad Ke-21. Bangi. Fakulti Pendidikan UKM.
 • [19] Mohd Jasmy Abd Rahman et. al. 2016. Media Sosial: Pembelajaran Abad 21. Selangor, Malaysia. Fakulti Pendidikan UKM.
 • [20] Mohd Jasmy Abd Rahman & Md. Yusoff Daud. 2015. Promosi dan Pasaran Teknologi Maklumat: Pengupayaan Abad Ke-21. Selangor, Malaysia. Fakulti Pendidikan UKM.
 • [21] Mohd Shahidan Ilyas & Khadijah Abdul Razak. 2018.Pembelajaran Berasaskan Simulasi (PBS) Sebagai Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam Abad ke-21. Proceeding of The 11 th International Workshop and Conference of Asian Studies in Linguistics, Islamic anad Arabic Education, Sosial Sciences and Educational Technology 2018. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 318-328.
 • [22] Nor Ruzila Ramly & Kamisah Osman. 2018. Aplikasi Peta Pemikiran Sebagai Bahan Bantu Mengajar dalam Pembelajaran Abad ke-21 bagi Subjek Sains Tahun Empat. E-Prosiding Pendidikan Sains & Psikologi 2018. Universiti Kebangsaan Malaysia. 270-279.
 • [23] Noor Hayati Che Mat. 2017. Tahap Kemahiran Pedagogi Abad Ke-21 Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Buku Prosiding Seminar Kebangsaan, Amalan PendidikanTerbaik.
 • [24] Nurul Ain Binti Azmi, Razzatul IzaZurita & Norazila. 2018. Penggunaan Aplikasi KAHOOT dalam Pembelajaran Modul Teori Di Kolej Komuniti Ledang Johor. International Conference On Education, Islamic Studies & Socil Sciences Research.
 • [25] Ramlah Bt. Jantan, Nor Afni Bt. Resad & Siti Fathimah Az-Zahra Bt. Mohd. Fauzi. 2016. Aktiviti Didik Hibur Dalam Kalangan Guru Prasekolah di Daerah Gombak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak, 5 : 19-29
 • [26] Rasidah Ramdan & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2018. Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Inovasi Pembelajaran Abad ke-21. Seminar Darulaman 2018 Peringkat Kebangsaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. 66-71.
 • [27] Rashidah Elias, Mahizer Hamzah & Mahani Razali. 2017. Kesesuaian Pembangunan Kitab Cerdas Untuk Kemahiran Bacaan Awal Kanak-Kanak Taska. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Special Issue : 32-47.
 • [28] Saifulnizan Che Ismail. 2018. Guru dan Aplikasi ICT Dalam PdPc Abad 21. Majalah Pendidikan.
 • [29] Siti Nur Ain Zakaria & Suziyani Mohamed. 2018. Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Perkembangan Motor Halus Kanak-kanak. Seminar Darulaman 2018 Peringkat Kebangsaan. Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman. 38-43.
 • [30] Siti Sumiyati & Surjono, H.D. 2014. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Meningkatkan Penguasaan Kala Lampau Bahasa Prancis Mahasiswa. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Vol.1 No.2: 199-211.
 • [31] Suppian Nachiappan, Rachel Mildred Edward Munovah, Norazilawati Abdullah, Sandra Suffian. 2017. Perkembangan Kognisi Dalam Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Teknik Bermain. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak, 6 : 34-44.
 • [32] Suppiah Nachiappan, Zaharah Osman, Nurul huda Md Hassan, Norly Jamil, Hashimah Hussein, Mastura Othman & Sandra Suffian. 2018. An Analysis of The Criteria and Effectiveness of Using Teaching Aids in Preschool Science And Technology Components in Malaysia. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 7 (1) : 63-82.
 • [33] Suripno& Abdul Gafur. 2015. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Hukum Agraria Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan.Vol.1 No.2. ISSN: 2460-7177: 105-114.
 • [34] Siti Aisyah Mohd Firdaus & Mohd Mahzan Awang. 2017. Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Proceeding-Kuala Lumpur International Communication Education, Lenguage and Social Sciences 8 (KLiCELS 8). Universiti Kebangsaan Malaysia. 176-185.
 • [35] Syed Lamsah & Syed Chear. 2017. Terap Kemahiran Abad Ke-21 Di Prasekolah. Majalah Pendidikan.
 • [36] Vika Dyah Wijayanti, Endah Hendarwati & Aris Setiawan. 2017. Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak Kelompok A dengan Menggunakan Kartu Kata Bergambar. Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini, 3 : 43-52.
 • [37] Widyaning Hapsari, Lisnawati Ruhaena & Wiwien Dinar Pratisti. 2017. Peningkatan Kemampuan Literasi Awa lAnak Prasekolah Melalui Program Stimulasi. Jurnal Psikologi, 44 (3): 177-184.
 • [38] Wong WengSiong, Kamisah Osman. 2018. Pembelajaran Berasaskan Permainan dalam Pendidikan STEM dan Penguasaan Abad ke-21. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Sciences and Humanities, Vol 3, 121-135

DOI : https://doi.org/10.32698/GCS-04319