The Transformation of Multimedia-Based Teaching and Learning History Encourage Interactive Students in Primary School

Abstract

History lessons are often associated with traditional and static methods of teaching and learning. Therefore, this concept paper attempts to highlight the ways of multimedia aspect that can be used as a research material and interesting transformation for the field of History. Teaching and learning History can use four techniques, namely tutorials, exploration, communication and applications. These four techniques can use Portal and Forum Rules, You-tube, CD-ROMs, History databases, word processing, presentations and using virtual libraries. Information and communication are intimately connected with one another. The diversity of these multimedia-based techniques is an extension of its application in all fields and everyday life, especially in the education system. Electronic learning introduced in schools is one of the most relevant transformations and creates encouraging interaction between students and teachers and among students themselves. Multimedia-based teaching and learning is one of the latest trends to enhance interactive skills among students and erode the perception of some who say that learning history is passive and boring. Multimedia directly encourages students to find out more information than what's in the textbook. More interesting pictures or images and sounds can steal students' attention and can encourage students to research, explore and increase their knowledge and understanding.

Keywords

transformation, interactive, multimedia

References

 • [1] Azwan Ahmad, Abdul Ghani Abdullah, Mohammad Zohir Ahmad, Abd. Rahman Hj Abd. Aziz. 2005. Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklmumat dan Komunikasi (ICT). Jurnal Penyelidikan Pendidikan. Jilid 7.
 • [2] Abd. Rahim Abd. Rashid. 1989. Strategi Pengajaran Sejarah KBSM. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd
 • [3] Ahmad Rizal Madar dan Yahya Buntat, 2011. Keupayaan Visualisasi Pelajar Melalui Perisian Animasi Grafik. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
 • [4] Dorsett, R. 1990. Dalam: Chin Sak Fatt (1993). TInjauan Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Dan Pembelajara. Projek Sarjana Muda UTM.
 • [5] Ismail Zain. 2000. Aplikasi Miltimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.
 • [6] Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. 2003. Multimedia dalam Pendidikan.Bentong: PTS Publications.
 • [7] Johansson, P. 2017. Learning study as a clinical research practice to generate knowledge about the learning of historical primary source analysis. Educational Action Research, 25(1), 167-181.
 • [8] Kementerian Pendidikan Malaysia. Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan.
 • [9] Lee, B. N. 2013. TMK dan pengajaran-pembelajaran Sejarah di sekolah. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013, UMS, 29-30 Ogos 2013, 106-115.
 • [10] Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Jamalul Lail Abdul Wahab, & Nordin Mamat. 2013. Effective teaching strategies to encourage learning behaviour. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 8(2), 35-40.
 • [11] Ramakrishnan, Renuka, Norizan Esa dan Siti Hawa Abdullah. 2013. Kesan Penggunan Sumber Digital Sejarah terhadap Amalan Pemikiran Sejarah. Pulau Pinang: USM.
 • [12] Rossafri Mohamad dan Shabariah Mohamad Shariff. 2011. Kesan Penggunaan Laman Sosial ke atas Kaedah Perbincangan di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 1(1): 75-80.
 • [13] Rozinah Jamaludin. 2005. Multimedia dalam Pendidikan. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
 • [14] Rusmini Ku Ahmad. 2012. Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. http://www.iab.academia.edu/RusminiKuAhmad/Papers/524734/Integrasi_Teknologi_Maklumat_dan_Komunikasi_Dalam_Pengajaran_dan Pembelajaran 10 April 2012
 • [15] Shakila Che Dahalan. 2015. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kemahiran pemikiran sejarah oleh guru pelatih. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Sains Malaysia

DOI : https://doi.org/10.32698/GCS.0180